CAMBRIDGE ENGLISH: BUSINESS HIGHER

 

Cambridge English: Business Higher jest znany także pod nazwą Business English Certificate Higher (BEC Higher). To trzeci z serii egzaminów Cambridge English z języka angielskiego biznesowego. Certyfikat tego egzaminu poświadcza, że zdający pewnie posługuje się językiem angielskim w środowisku biznesowym. Egzamin BEC Higher odpowiada poziomem trudności egzaminowi Cambridge English: Advanced (CAE), ale skupia się na języku biznesowym, nie ogólnym. Poziom egzaminu to C1 wg Poziomów Rady Europy.

 
    Dlaczego warto przystąpić do tego egzaminu?

 

 

  • dobra znajomość języka angielskiego jest niezbędna, aby sprawnie poruszać się w świecie międzynarodowego biznesu i handlu
  • udokumentowana znajomość biznesowego języka angielskiego daje znacznie lepszą pozycję na rynku pracy w kraju i za granicą, m.in. Credit Suisse, Swarovski, Microsoft
  • są to egzaminy uznawane przez największe firmy na całym świecie
  • certyfikat Cambridge jest ważny przez całe życie

 
    Jak wygląda egzamin?  
 

Egzamin składa się z czterech części. W jednym dniu zdaje się Reading (Czytanie ze zrozumieniem), Writing (Pisanie) i Listening (Słuchanie). Najczęściej do części ustnej przystępuje się w innym dniu i zdaje się ją w parze z innym zdającym w obecności dwóch egzaminatorów.

 
    Struktura egzaminu:  
 

Paper 1 Czytanie 1 godzina

 Część 1 egzaminu składa się z sześciu zadań, polegających między innymi na rozwiązaniu testów wyboru, dopasowywaniu wyrażeń, uzupełnianiu luk czy poprawianiu błędów. Oceniana jest umiejętność rozumienia różnego rodzaju tekstów biznesowych, np. ogłoszeń, wykresów, rutynowej korespondencji biznesowej, reklam, krótkich tekstów merytorycznych i artykułów.

Paper 2 Pisanie 1godz 10 minut

W części 2 zdający pisze dwie prace: krótki raport (ok. 120-140 słów) oraz, do wyboru, raport, ofertę lub list biznesowy (200-250 słów).

Paper 3 Słuchanie 40 minut Część 3 składa się z trzech zadań, takich jak: uzupełnianie luk lub notatek, dopasowywanie i test wyboru. Zdający musi zrozumieć różnego rodzaju monologi i dialogi, takie jak wywiady, dyskusje, rozmowy telefoniczne i wiadomości.
Paper 4 Mówienie 16 minut

Zdający odpowiada na pytania, przeprowadza krótką prezentację, a także rozwiązuje zadanie wspólnie z partnerem i prowadzi z nim dyskusję.

 
 
  Jak jest oceniany ten egzamin?  
 

Oceny %
Ocena A 80-100%
Ocena B 75-79%
Ocena C 60-74%
*Level B2 45-59%
Fail 44% i poniżej

 
 

* Jeśli kandydat przystępujący do egzaminu BEC Higher nie uzyska zadowalającej liczby punktów, ale zdobędzie od 45 do 59%, w miejscu oceny pojawi się informacja: Council of Europe Level B2 (czyli poziom niżej)

 

http://www.cambridgeenglish.org/exams-and-qualifications/business-certificates/business-higher/