CAMBRIDGE ENGLISH: BUSINESS PRELIMINARY

 

Cambridge English: Business Preliminary jest znany także pod nazwą Business English Certificate Preliminary (BEC Preliminary). To pierwszy z serii trzech egzaminów Cambridge English z języka angielskiego biznesowego. Certyfikat uzyskany z tego egzaminu poświadcza umiejętność posługiwania się językiem angielskim w codziennych sytuacjach biznesowych. Poziomem trudności odpowiada egzaminowi Cambridge English: Preliminary (PET), ale skupia się na języku biznesowym, nie ogólnym. Poziom egzaminu to B1 wg Poziomów Rady Europy.

 

 

Dlaczego warto przystąpić do tego egzaminu?

 

  • dobra znajomość języka angielskiego jest niezbędna, aby sprawnie poruszać się w świecie międzynarodowego biznesu i handlu
  • udokumentowana znajomość biznesowego języka angielskiego daje znacznie lepszą pozycję na rynku pracy w kraju i za granicą
  • egzaminy BEC są uznawane przez największe firmy na całym świecie, m.in. Shell, Philips, IBM
  • certyfikat Cambridge jest ważny przez całe życie

 

 

Jak wygląda egzamin?

 

Egzamin Cambridge English: Business Preliminary składa się z trzech części. W jednym dniu zdaje się Reading & Writing (Czytanie ze zrozumieniem połączone z pisaniem) i Listening (Słuchanie). Do części ustnej najczęściej przystępuje się w innym dniu i zdaje się ją w parze z innym zdającym w obecności dwóch egzaminatorów.

 

 

Struktura egzaminu:

 

Paper 1
Czytanie i pisanie
1 godzina 30 minut
Część 1 składa się z siedmiu zadań, polegających między innymi na rozwiązaniu testów wyboru, dopasowywaniu, uzupełnianiu luk i wypełnianiu formularzy. W części poświęconej pisaniu kandydat pisze dwie prace: tekst używany w komunikacji wewnętrznej w firmie (ok. 30-40 słów) i list biznesowy (na podstawie podanego tekstu, ok. 60-80 słów).
Paper 2
Słuchanie
40 minut
Część 2 sprawdza rozumienie nagranych materiałów, takich jak oficjalne i nieoficjalne rozmowy, ogłoszenia, nagrane wiadomości, rozmowy telefoniczne, prezentacje biznesowe, rozmowy kwalifikacyjne i dyskusje.
Paper 3
Mówienie
12 minut
W części 3 zdający odpowiada na pytania, przeprowadza krótką prezentację, a także rozwiązuje zadanie wspólnie z partnerem i prowadzi z nim dyskusję.

 

 

Jak jest oceniany ten egzamin?

 

Oceny %
Pass with Distinction 85-100%
Pass with Merit 80-84%
Pass 65-79%
*Level A2 40-64%
Fail 39% i poniżej

 

* Jeśli kandydat przystępujący do egzaminu BEC Preliminary nie uzyska zadowalającej liczby punktów, ale zdobędzie od 40 do 64%, w miejscu oceny pojawi się informacja: Council of Europe Level A2 (czyli poziom niżej)

 

http://www.cambridgeenglish.org/exams-and-qualifications/business-certificates/business-preliminary/