CAMBRIDGE ENGLISH: BUSINESS VANTAGE

 

Cambridge English: Business Vantage jest znany także pod nazwą Business English Certificate Vantage (BEC Vantage). To drugi z serii trzech egzaminów Cambridge English z języka angielskiego biznesowego. Certyfikat uzyskany z tego egzaminu poświadcza umiejętność posługiwania się językiem angielskim w środowisku biznesowym. Poziomem trudności odpowiada on egzaminowi Cambridge English: First (FCE), ale skupia się na języku biznesowym, nie ogólnym. Poziom egzaminu to B2 wg Poziomów Rady Europy.

 

Dlaczego warto przystąpić do tego egzaminu?

 

  • dobra znajomość języka angielskiego jest niezbędna, aby sprawnie poruszać się w świecie międzynarodowego biznesu i handlu
  • udokumentowana znajomość biznesowego języka angielskiego daje znacznie lepszą pozycję na rynku pracy w kraju i za granicą.
  • Egzaminy BEC są uznawane przez największe firmy na całym świecie, m.in. GlaxoSmithKline, Ricoh, Deutche Bank
  • certyfikat Cambridge jest ważny przez całe życie

 

Jak wygląda egzamin?

 

Egzamin składa się z czterech części. W jednym dniu zdaje się Reading (Czytanie ze zrozumieniem), Writing (Pisanie) i Listening (Słuchanie). Najczęściej do części ustnej przystępuje się w innym dniu i zdaje się ją w parze z innym zdającym w obecności dwóch egzaminatorów.

 

 

Struktura egzaminu:

 

Paper 1
Czytanie
1 godzina
Część 1 egzaminu składa się z pięciu zadań, polegających między innymi na rozwiązaniu testów wyboru, dopasowywaniu wyrażeń, uzupełnianiu luk czy poprawianiu błędów. Oceniana jest umiejętność rozumienia różnego rodzaju tekstów biznesowych, np. ogłoszeń, wykresów, rutynowej korespondencji biznesowej, reklam, krótkich tekstów merytorycznych i artykułów.
Paper 2
Pisanie
45 minut
W części 2 zdający pisze dwie prace: tekst używany w komunikacji wewnętrznej w firmie (ok. 40-50 słów) i krótki raport, ofertę lub list biznesowy (na podstawie podanego tekstu, ok. 120-140 słów).
Paper 3
Słuchanie
40 minut
Część 3 składa się z trzech zadań, takich jak test wyboru, uzupełnianie brakujących wyrazów i wyławianie konkretnych informacji. Kandydaci muszą zrozumieć różnego rodzaju dialogi i monologi wygłaszane w sytuacjach związanych z pracą zawodową. Powinni też zrozumieć sens wypowiedzi bez konieczności rozumienia wszystkich słów. Teksty wykorzystywane w tej części to rozmowy, ogłoszenia, nagrane wiadomości, rozmowy telefoniczne, prezentacje biznesowe, rozmowy kwalifikacyjne i dyskusje.
Paper 4
Mówienie
14 minut
W tej części egzaminu zdający odpowiada na pytania, przeprowadza krótką prezentację, a także rozwiązuje zadanie wspólnie z partnerem i prowadzi z nim dyskusję.

 

 

Jak jest oceniany ten egzamin?

 

Oceny %
Ocena A 80-100%
Ocena B 75-79%
Ocena C 60-74%
*Level B1 45-59%
Fail 44% i poniżej

 

 

* Jeśli kandydat przystępujący do egzaminu BEC Vantage nie uzyska zadowalającej liczby punktów, ale zdobędzie od 45 do 59%, w miejscu oceny pojawi się informacja: Council of Europe Level B1 (czyli poziom niżej).

 

http://www.cambridgeenglish.org/exams-and-qualifications/business-certificates/business-vantage/