CAMBRIDGE ENGLISH: C1 ADVANCED

 

Egzamin Cambridge English: C1 ADVANCED jest znany także pod nazwą Certificate in Advanced English (CAE). Poświadcza on znajomość angielskiego na poziomie zaawansowanym C1 wg Poziomów Rady Europy.

 

Dlaczego warto przystąpić do tego egzaminu?

 

  • C1 ADVANCED sprawdza wszystkie 4 umiejętności językowe: czytanie, pisanie, rozumienie ze słuchu i mówienie. Oceniana jest także znajomość gramatyki i słownictwa.
  • Posiadanie certyfikatu C1 ADVANCED świadczy o znajomości angielskiego w stopniu wystarczającym, aby studiować na uczelni wyższej z angielskim językiem wykładowym lub/i swobodnie używać języka angielskiego w pracy, biorąc aktywny udział w spotkaniach i dyskusjach.
  • C1 ADVANCED jest honorowany przez ponad 4 tys. instytucji na całym świecie, a wśród nich uczelnie wyższe, m.in. University of Oxford, UK, University of Virginia, USA, University of Toronto, Canada. W Polsce: SGH, UW, UJ: http://www.jcj.uj.edu.pl/studenci/zwolnienie-z-lektoratu
  • Każdy zdający otrzymuje raport pokazujący wyniki uzyskane z poszczególnych części egzaminu. Po zdaniu egzaminu otrzymuje się certyfikat Cambridge ważny przez całe życie.

 

Jak wygląda egzamin?

 

Egzamin C1 ADVANCED składa się z czterech części. W jednym dniu zdaje się Reading and Use of English (Czytanie ze zrozumieniem połączone z testem gramatyczno-leksykalnym), Writing (Pisanie) i Listening (Słuchanie). Do części ustnej przystępuje się w innym dniu i zdaje się ją w parze z innym zdającym w obecności dwóch egzaminatorów.

Egzaminy pisemne i ze słuchu oceniane są w Cambridge, natomiast mówienie oceniane jest na miejscu przez wykwalifikowanych egzaminatorów.

 

Struktura egzaminu:

 

Paper 1 Czytanie i test gramatyczno-leksykalny 1 godzina30 minut Cztery początkowe ćwiczenia części 1 sprawdzają znajomość gramatyki i słownictwa w ćwiczeniach typu: test wielokrotnego wyboru, uzupełnianie brakujących słów w tekście, tworzenie wyrazów pochodnych oraz przekształcanie zdań. Pozostałe  cztery ćwiczenia sprawdzają umiejętność czytania ze zrozumieniem tekstów pochodzących z różnego typu utworów literackich, gazet i czasopism. Ćwiczenia, jakie występują w tej części egzaminu, to np. wybieranie jednej z kilku podanych odpowiedzi, uzupełnianie luk w tekście, dopasowywanie do siebie fragmentów tekstu.
Paper 2 Pisanie1 godzina 30 minut W części 2 należy napisać dwa teksty: jeden- esej , o długości 220-260 słów jest obowiązkowy dla wszystkich kandydatów, i drugi, o długości 220-260 słów, można wybrać spośród kilku propozycji. Typ tekstów to:  sprawozdanie, oferta, list oraz recenzja.
Paper 4 Słuchanie40 minut Część 4 sprawdza umiejętność rozumienia nagranych materiałów takich jak: programy radiowe, przemowy, wykłady, rozmowy lub dyskusje. Każdy tekst jest odtwarzany dwukrotnie. Zadania do wykonania to test wyboru, uzupełnianie zdań i dopasowywanie odpowiedzi na pytania do fragmentów tekstu.
Paper 5 Mówienie15 minut Mówienie składa się z czterech części: w pierwszej kandydaci rozmawiają z egzaminatorem, opowiadają np. o swojej rodzinie, szkole, pracy…, w drugiej części każdy z kandydatów porównuje dwie kolorowe ilustracje, w trzeciej kandydaci wspólnie wykonują zadanie na podstawie otrzymanego od egzaminatora materiału z hasłami do dyskusji. W ostatniej części egzaminator zadaje zdającym pytania na temat poruszany w części trzeciej. Zdający w odpowiedzi prowadzą ze sobą dyskusję.

 

Jak jest oceniany ten egzamin?

 

Oceny Cambridge English Scale Scoreod 2015 r % – przed 2015 r.
Ocena A 200-210 80-100%
Ocena B 193-199 75-79%
Ocena C 180-192 60-74%
* Level B2 160-179 45-59%
Ocena negatywna (Fail) 44% i poniżej

 

 

http://www.cambridgeenglish.org/images/183468-cambridge-english-advanced-sample-statement-of-results.pdf

 

*Jeśli kandydat przystępujący do egzaminu C1 ADVANCEDnie uzyska zadowalającej liczby punktów aby zdać, ale zdobędzie od 45 %do 59%, w miejscu oceny pojawi się informacja: Council of Europe Level B2 (czyli poziom niżej).

 

http://www.cambridgeenglish.org/exams-and-qualifications/advanced/