CAMBRIDGE ENGLISH: C2 PROFICIENCY

 

Egzamin Cambridge English: C2 Proficiency znany jest także jako Certificate of Proficiency in English (CPE). Poświadcza on płynną znajomość języka angielskiego na poziomie C2 wg Poziomów Rady Europy.

 

 

Dlaczego warto przystąpić do tego egzaminu?

 

  • C2 Proficiency jest prestiżowym egzaminem z języka angielskiego.
  • C2 Proficiency testuje praktyczną znajomość języka angielskiego na najwyższym poziomie zaawansowania i sprawdza wszystkie 4 umiejętności językowe – czytanie, pisanie, rozumienie ze słuchu i mówienie. Oceniana jest także znajomość gramatyki i słownictwa.
  • Certyfikat C2 Proficiency świadczy, że zdający zna biegle język angielski i może studiować na uczelni wyższej z angielskim językiem wykładowym lub/i swobodnie używać języka angielskiego w praktycznie każdej sytuacji.
  • C2 Proficiency jest uznawany przez wielu pracodawców i różne instytucje edukacyjne na świecie, m.in. University of Cambridge, University of Toronto, KPMG, Sony.
  • Każdy zdający otrzymuje raport pokazujący wyniki uzyskane z poszczególnych części egzaminu. Po zdaniu egzaminu otrzymuje się certyfikat Cambridge ważny przez całe życie.

 

 

 

Jak wygląda egzamin?

 

Egzamin C2 Proficiency składa się z czterech części. W jednym dniu zdaje się Reading and Use of English (Czytanie ze zrozumieniem połączone z testem gramatyczno-leksykalnym), Writing (Pisanie) i Listening (Słuchanie). Do części ustnej przystępuje się w innym dniu i zdaje się ją w parze z innym zdającym w obecności dwóch egzaminatorów.

Egzaminy pisemne i ze słuchu oceniane są w Cambridge, natomiast mówienie oceniane jest na miejscu przez wykwalifikowanych egzaminatorów.

 

 

Struktura egzaminu:

 

Paper 1
Czytanie i test gramatyczno-leksykalny
1 godzina30 minut
Część 1 sprawdza umiejętność czytania ze zrozumieniem tekstów pochodzących z różnego typu utworów literackich, gazet, czasopism i publikacji nieliterackich. Kandydat ma do wykonania siedem zadań, takich jak test wielokrotnego wyboru czy uzupełnianie brakujących wyrazów w tekście, przekształcanie wyrazów, przekształcanie zdań, pytania sprawdzające rozumienie tekstu czytanego poprzez test wyboru, dopasowywanie do siebie fragmentów tekstu, uzupełnianie brakujących fragmentów tekstu.
Paper 2
Pisanie
1 godzina 30 minut
Pisanie składa się z dwóch części. Pierwsza to zadanie obowiązkowe (240-280 słów), polegające na napisaniu wypracowania na podstawie dwóch tekstów, a w drugiej do wyboru należy napisać artykuł, list, recenzję, raport lub esej; można także wybrać temat oparty na książce z nieobowiązkowej listy lektur.Set texts for Cambridge English: Proficiency January 2014 – December 2015:

¤ E. M. Forster: Howards End (any edition)   Teachers may choose to prepare candidates for questions on this set text by studying the film directed by James Ivory (1992)  as well as, or instead of, the novel.

¤ Nick Hornby: An Education (screenplay) and film directed by Lone Scherfig (2009)

Paper 3Słuchanie40 minut Część 3 sprawdza umiejętność rozumienia nagranych materiałów takich jak: wykład, przemówienie, dyskusja, wywiad.  Każdy tekst jest odtwarzany dwukrotnie. Zadania do wykonania w tej części to: dopasowywanie fragmentów wypowiedzi do mówiącego, test wyboru i uzupełnianie zdań.
Paper 4
Mówienie
16 minut
Mówienie składa się z trzech części: pierwsza to towarzyska rozmowa każdego zdającego z egzaminatorem na tematy ogólne, w drugiej części zdający rozmawiają ze sobą na temat przedstawionego im materiału, a w trzeciej każdy z nich otrzymuje temat do przedyskutowania z drugim zdającym.

 

 

Jakjest oceniany ten egzamin?

 

Oceny Cambridge English Scale Scoreod
2015 r.
% – przed 2015 r.
Ocena A 220-230 80-100%
Ocena B 213-219 75-79%
Ocena C 200-212 60-74%
*Level C1 180-199 45-59%
Ocena negatywna (Fail) 44% i poniżej

 

 

http://www.cambridgeenglish.org/images/183470-cambridge-english-proficiency-sample-statement-of-results.pdf

 

*Jeśli kandydat przystępujący do egzaminu C2 Proficiency nie uzyska zadowalającej liczby punktów aby zdać, ale zdobędzie od 45 %do 59%, w miejscu oceny pojawi się informacja: Council of Europe Level C1 (czyli poziom niżej).

 

                                                 http://www.cambridgeenglish.org/exams/proficiency/