CAMBRIDGE ENGLISH: B2 FIRST

 

Egzamin Cambridge English: B2 First jest znany także pod nazwą First Certificate in English (FCE). Egzamin ten potwierdza znajomość angielskiego na poziomie średnio zaawansowanym B2 wg Poziomów Rady Europy.

 

  •  Dostępna jest też wersja egzaminu B2 First for schools. Certyfikat jest taki sam jak egzaminu B2 First.
  • Różnica dotyczy tematyki, która dostosowana jest do wieku młodzieży szkolnej oraz części drugiej Pisania:
B2 First Część 2
(do wyboru1 z 3)
B2 First for Schools Część 2
(do wyboru 1 z 4)
artykuł artykuł
e-mail / list e-mail / list
recenzja recenzja
sprawozdanie opowiadanie
lektura esej, artykuł, recenzja lub list na podstawie lektury.Set text for January 2015 – December 2016: Rosemary Sutcliff: The Eagle of the Ninth (Oxford bookworms edition)

 

 

Dlaczego warto przystąpić do tego egzaminu?

 

  • B2 First sprawdza wszystkie cztery umiejętności językowe – czytanie, pisanie, rozumienie ze słuchu i mówienie. Oceniana jest także znajomość gramatyki i słownictwa.
  • B2 First jest najpopularniejszym egzaminem językowym w Polsce.
  • Posiadanie certyfikatu FCE świadczy o znajomości języka angielskiego w stopniu wystarczającym, aby pracować lub studiować w anglojęzycznym środowisku.
  • B2 First est uznawany przez wielu pracodawców i różne instytucje edukacyjne na świecie, m.in. University of Bath, IBM, Hewlett-Packard, University of Amsterdam, Freie Universität Berlin, Deloitte, Politechnika Warszawska, Uniwersytet Warszawski:
    http://www.monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/1966/M.2014.255.Zarz.59.pdf
  • Uzyskanie certyfikatu FCE ułatwia zdawanie w przyszłości egzaminów na wyższych poziomach zaawansowania.
  • Każdy zdający otrzymuje raport pokazujący wyniki uzyskane z poszczególnych części egzaminu. Po zdaniu egzaminu otrzymuje się certyfikat Cambridge ważny przez całe życie.

 

Jak wygląda egzamin?

 

Egzamin B2 First składa się z czterech części. W jednym dniu zdaje się Reading and Use of English (Czytanie ze zrozumieniem połączone z testem gramatyczno-leksykalnym), Writing (Pisanie) i Listening (Słuchanie). Do części ustnej przystępuje się w innym dniu i zdaje się ją w parze z innym zdającym w obecności dwóch egzaminatorów.

Egzaminy pisemne i ze słuchu oceniane są w Cambridge, natomiast mówienie oceniane jest na miejscu przez wykwalifikowanych egzaminatorów.

 

Struktura egzaminu:

 

Paper 1
Czytanie i test gramatyczno-leksykalny
1 godzina 15 minut
Cztery początkowe ćwiczenia części 1 sprawdzają znajomość gramatyki i słownictwa w ćwiczeniach typu: test wielokrotnego wyboru, uzupełnianie brakujących słów w tekście, tworzenie wyrazów pochodnych oraz przekształcanie zdań. Pozostałe  trzy ćwiczenia sprawdzają umiejętność czytania ze zrozumieniem tekstów pochodzących z różnego typu utworów literackich, gazet i czasopism. Ćwiczenia, jakie występują w tej części egzaminu, to np. wybieranie jednej z kilku podanych odpowiedzi, uzupełnianie luk w tekście, dopasowywanie do siebie fragmentów tekstu.
Paper 2
Pisanie
1 godzina 20 minut
W części 2 należy napisać dwa teksty: jeden, o długości 140-190 jest obowiązkowy dla wszystkich zdających i jest to zawsze esej, oraz drugi, o długości 140-190 słów, można wybrać spośród czterech propozycji (FCE). Typ tekstów to: list/email, artykuł prasowy, sprawozdanie z jakiegoś wydarzenia, recenzja. W wersji FCE for Schools  typ tekstów to: list/email, artykuł prasowy, recenzja, opowiadanie oraz piąty temat: esej, artykuł, recenzja lub list na podstawie lektury.
Paper 4
Słuchanie
40 minut
Część 4 sprawdza umiejętność rozumienia nagranych materiałów takich jak: rozmowy, dyskusje, wywiady, audycje radiowe lub wiadomości. Wszystkie nagrania odtwarzane są dwukrotnie. Zadania, które należy rozwiązać w tej części egzaminu, polegają na wybraniu jednej z kilku podanych odpowiedzi, uzupełnianiu luk w tekście oraz dopasowaniu tematu do mówiącego.
Paper 5
Mówienie
14 minut
Pierwsza część to rozmowa z egzaminatorem na tematy dotyczące zdającego, np: rodzina, hobby, wakacje itp. W drugiej części każdy ze zdających dostaje dwie kolorowe ilustracje, które samodzielnie porównuje przez 1 minutę. Po wypowiedzi każdego zdającego kandydat przysłuchujący się jest proszony o udzielenie krótkiej odpowiedzi na pytanie powiązane z poruszanym tematem. Trzecia część to zadanie omawiane wspólnie przez obu zdających na podstawie otrzymanego od egzaminatora materiału z hasłami do dyskusji. W ostatniej części egzaminator zadaje zdającym pytania na temat poruszany w części trzeciej. Zdający w odpowiedzi prowadzą ze sobą dyskusję.

 

Jak jest oceniany ten egzamin?

 

Oceny Cambridge English Scale Scoreod 2015 r % – przed 2015 r.
Ocena A 180-190 80-100%
Ocena B 173-179 75-79%
Ocena C 160-172 60-74%
* Level B1 140-159 45-59%
Ocena negatywna (Fail) 44% i poniżej

 

http://www.cambridgeenglish.org/images/183469-cambridge-english-first-sample-statement-of-results.pdf

 

* Jeśli kandydat przystępujący do egzaminu B2 First nie uzyska zadowalającej liczby punktów aby zdać, ale zdobędzie od 45 %do 59%, w miejscu oceny pojawi się informacja: Council of Europe Level B1 (czyli poziom niżej).

 

http://www.cambridgeenglish.org/exams-and-qualifications/first/

http://www.cambridgeenglish.org/exams/first-for-schools/