CAMBRIDGE ENGLISH: LEGAL

 

Egzamin Cambridge English: Legal znany jest także pod nazwą International Legal English Certificate (ILEC). Certyfikat tego egzaminu poświadcza znajomość angielskiego na poziomie zaawansowanym, pozwalającym na swobodne posługiwanie się nim w pracy w sektorze prawa międzynarodowego. Poziom egzaminu to B2 i C1 wg Poziomów Radu Europy.

 

 

Dlaczego warto przystąpić do tego egzaminu?

 

  • testuje praktyczną znajomość prawniczego języka angielskiego na poziomie zaawansowanym i sprawdza wszystkie 4 umiejętności językowe – czytanie, pisanie, rozumienie ze słuchu i mówienie; oceniana jest także znajomość gramatyki i specjalistycznego słownictwa, sprawdzana przy pomocy materiałów zaczerpniętych z praktyki prawnej
  • świadczy o umiejętności jasnego wyrażania swojego zdania, rozumienia i poprawnego pisania testów prawniczych
  • certyfikat Cambridge English: Legal jest uznawany przez międzynarodowe organizacje prawnicze, takie jak European Company Lawyers Association, European Law Students’ Association, Council of Europe
  • każdy zadający otrzymuje raport pokazujący wyniki uzyskane z poszczególnych części egzaminu
  • certyfikat Cambridge jest ważny przez całe życie

 

 

Jak wygląda egzamin?

 

Egzamin składa się z czterech części. W jednym dniu zdaje się części pisemne. Najczęściej do części ustnej przystępuje się w innym dniu i zdaje się ją w parze z innym zdającym w obecności dwóch egzaminatorów.

Wszystkie pytania bazują na zagadnieniach, z jakimi zdający spotyka się na co dzień, pracując w środowisku prawniczym.

 

 

Struktura egzaminu:

 

Paper 1
Czytanie
1 godzina 15 min

Składa się z sześciu zadań, polegających m.in. na rozwiązywaniu zadań typu: test wyboru, uzupełnianie zdań, słowotwórstwo. Zadania zawierają fragmenty z literatury fachowej, czasopism, raportów oraz stron internetowych.

Paper 2
Pisanie
1 godzina 15 min

Składa się z dwóch zadań: zdający musi napisać list (120-180 słów) i memorandum (200-250 słów).

Paper 3 Słuchanie
40 minut

Część 3 składa się z czterech zadań typu: test wyboru, uzupełnianie zdania i dopasowanie odpowiedzi. Nagrania obejmują zarówno prezentacje czy wykłady, jak i dyskusje, wywiady i konsultacje.

Paper 4
Mówienie
16 minut

Mówienie składa się z czterech części: krótkiej rozmowy z egzaminatorem, krótkiej wypowiedzi, rozmowy z drugim zdającym oraz wspólnego zadania dla obu kandydatów.

 

 

Jak jest oceniany ten egzamin?

 

Oceny %
C1 Pass with Merit 80-100%
C1 Pass 70-79%
B2 Pass 50-69%
Narrow Fail 45-49%
Fail   44% i poniżej

 

http://www.cambridgeenglish.org/exams/legal/