CAMBRIDGE ENGLISH: B1 PRELIMINARY

 

Egzamin Cambridge English: B1 Preliminary znany jest także pod nazwą Preliminary English Test (PET). Świadczy o umiejętności posługiwania się językiem angielskim na poziomie ponadpodstawowym B1 wg Poziomów Rady Europy.

 

  •  Dostępna jest też wersja egzaminu B1 Preliminary for schools. Różnica dotyczy jedynie tematyki, która dostosowana jest do wieku młodzieży szkolnej. Certyfikat jest taki sam jak egzaminu B1 Preliminary.

 

Dlaczego warto przystąpić do tego egzaminu?

 

  • B1 Preliminary sprawdza wszystkie cztery umiejętności językowe – czytanie, pisanie, rozumienie ze słuchu i mówienie. Oceniana jest także znajomość gramatyki i słownictwa.
  • B1 Preliminary  jest jednym z najpopularniejszych egzaminów Cambridge, uznawanym przez wielu pracodawców i różne instytucje edukacyjne na świecie, m.in. Sony, Coca-Cola.
  • Posiadanie certyfikatu B1 Preliminary świadczy o znajomości angielskiego w stopniu wystarczającym, aby posługiwać się nim w czasie podróży lub w pracy.
  • Zdając egzamin B1 Preliminary można zapoznać się z formatem egzaminów Cambridge, co ułatwi zdawanie w przyszłości egzaminów na wyższych poziomach zaawansowania.
  • Każdy zdający otrzymuje raport pokazujący wyniki uzyskane z poszczególnych części egzaminu. Po zdaniu egzaminu otrzymuje się certyfikat Cambridge ważny przez całe życie.

 

Jak wygląda egzamin?

 

Egzamin składa się z trzech części (tzw. Papers). W jednym dniu zdaje się Reading and Writing (Czytanie ze zrozumieniem i pisanie) i Listening (Słuchanie). Do części ustnej przystępuje się w innym dniu i zdaje się ją w parze z innym zdającym w obecności dwóch egzaminatorów.

 

Struktura egzaminu:

 

Paper 1
Czytanie i pisanie
1 godzina 30 minut
Część 1 sprawdza umiejętność czytania i rozumienia tekstów pochodzących z tablic informacyjnych, broszur, gazet czy magazynów.  Ćwiczenia, jakie występują w tej części egzaminu, to np. przekształcanie zdań, sformułowanie krótkiej wiadomości, a także pisanie nieformalnego listu lub opowiadania, składającego się z około 100 słów.
Paper 2
Słuchanie
35 minut
Część 2 sprawdza rozumienie nagranych materiałów, takich jak ogłoszenia czy dialogi o codziennym życiu. Wszystkie nagrania odtwarzane są dwukrotnie.
Paper 3
Mówienie
10-12 minut
Część 3 ocenia umiejętność opisywania obrazka oraz prowadzenia konwersacji. Każdy z kandydatów powinien być w stanie swobodnie zadawać i odpowiadać na pytania dotyczące ich życia oraz opowiadać o swoich upodobaniach.

 

Jak jest oceniany ten egzamin?

 

Oceny %
Pass with Distinction 90-100%
Pass with Merit 85-89%
Pass 70-84%
*Level A2 45-69%
Fail 44% i poniżej

 

* Jeśli kandydat przystępujący do egzaminu B1 Preliminary nie uzyska zadowalającej liczby punktów aby zdać, ale zdobędzie od 45 %do 69%, w miejscu oceny pojawi się informacja: Council of Europe Level A2 (czyli poziom niżej).

 

http://www.cambridgeenglish.org/exams-and-qualifications/preliminary/