Regulamin


Regulamin kursu

1. Szkoła City College oferuje zajęcia z języka angielskiego na wszystkich poziomach nauczania

oraz dla różnych grup wiekowych.

2. Rekrutacja odbywa się na podstawie testu poziomującego i rozmowy kwalifikującej na

poszczególne poziomy. Dla uczniów klas 1-4 klasyfikacja odbywa się tylko na podstawie

ustnego testu klasyfikacyjnego przeprowadzanego we wrześniu przez DOSa i/ lub

koordynatora ds. rekrutacji.

3. Szkoła zobowiązuje się do zapewnienia wykwalifikowanej kadry lektorskiej oraz

odpowiednich warunków do przeprowadzenia kursu.

4. Szkoła oferuje kursy w następującym systemie:

– 60 jednostek lekcyjnych po 45 minut

- 60 jednostek lekcyjnych po 60 minut

- 120 jednostek lekcyjnych po 45 minut

- zajęcia indywidualne po 45/60/90 minut

- indywidualne kursy egzaminacyjne różnego typu

5. W przypadku odwołania zajęć z przyczyn leżących po stronie szkoły brakujące jednostki

lekcyjne zostaną odpracowane. Termin zostanie ustalony obopólnie przez lektora, słuchaczy

i ewentualnie ich opiekunów.

6. W przypadku nieobecności ciągłej spowodowanej chorobą lub przypadkiem losowym

(więcej niż 5 kolejnych jednostek lekcyjnych) słuchacz ma prawo do trzech bezpłatnych

godzin wyrównawczych przeprowadzonych przez lektora lub, w wyjątkowych

okolicznościach, przez DOSa.

7. Lektor zobowiązany jest do regularnego kontaktu z rodzicami oraz powiadamiania rodziców

o powtarzających się nieobecnościach ucznia.

8. W trakcie kursu uczeń zobowiązany jest do pisania testów śródsemestralnych oraz

przystąpienia do egzaminu końcowego. W grupach egzaminacyjnych uczeń zobowiązany

jest ponadto do pisania egzaminów próbnych ( Mock Exams) w wyznaczonych terminach

oraz regularnego uczestnictwa w zajęciach konwersacyjnych.

9. Klasyfikacja odbywa się w czerwcu po teście końcowym i na jego podstawie wydawane jest

świadectwo ukończenia kursu lub zaświadczenie o ukończeniu kursu.

10. Test końcowy jest uznawany za zaliczony jeśli uczeń otrzymał minimum 60% lub 65% 

w grupach egzaminacyjnych. Prawo do egzaminu poprawkowego w czerwcu mają ci , którzy

uzyskali powyżej 50%. Słuchacze z wynikiem 50% i poniżej mogą przystąpić do egzaminu

poprawkowego nie wcześniej niż we wrześniu. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami

edukacyjnymi piszą egzaminy dostosowane do wymogów opisanych w przedłożonej opinii/

orzeczeniu.

11. Uczeń ma prawo do bezpłatnego korzystania z biblioteki i obowiązek zwrócenia

wypożyczonych książek i czasopism najpóźniej 14 dni przed zakończeniem zajęć.

12. Uczeń może być dyscyplinarnie usunięty z grupy lub przeniesiony do innej( równoległej) za

złe zachowanie lub zniszczenie mienia szkoły.


13. Szkoła zobowiązuje się do monitorowania postępów oraz informowania o nich rodziców

i uczniów dwa razy w czasie trwania kursu w postaci pisemnego raportu postępów.

14. Słuchacze mają prawo do:

- konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia bezpośrednio po lub przed zajęciami oraz

w czasie dyżuru danego lektora, ewentualnie w terminie wcześniej umówionym przez obie

strony

- porady metodycznej oraz zgłoszenia uwag i wniosków do metodyka dyżurującego w dniach

określonych terminarzem

15. Rodzice mają prawo do:

- konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia w czasie jego dyżuru, ewentualnie

w terminie wcześniej ustalonym przez obie strony

- porady metodycznej oraz zgłoszenia uwag i wniosków do metodyka dyżurującego w dniach

określonych terminarzem

16. Rodzice zobowiązani są do dokonywania wpłat zgodnie z załączonym harmonogramem

w kasie szkoły lub na rachunek bankowy: 40 1160 2202 0000 0000 4245 1261. W przypadku

braku terminowej płatności szkoła będzie pobierać ustalone odsetki za zwłokę i/ lub

wysyłać list ponaglający.

17. Słuchacze zobowiązani są do poinformowania sekretariatu o rezygnacji z kursu. W razie

braku takiej informacji opłaty za kurs są nadal naliczane.

18. Rabaty udzielane są pod warunkiem terminowych wpłat za kurs języka angielskiego.